Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Dla utrzymania ciągłości produkcji leśnej ważnym jest stałe powiększanie zapasu drzewostanów na pniu. Plan urządzenia lasu określa rozmiar użytkowania lasów zaliczonych do różnych gospodarstw. Zgodnie z §123 IUL obliczono orientacyjną, spodziewaną na koniec okresu gospodarczego, wielkość zasobów miąższości grubizny drzewostanów. Przy proponowanym rozmiarze użytkowania prawdopodobny zapas końcowy będzie wynosił:

 

Vk = Vp + Zv – U

 

gdzie:

Vk – to przewidywany zapas na koniec okresu gospodarczego,

 

Vp - to zapas na początek okresu gospodarczego na powierzchni leśnej zalesionej  (tabela nr III),

 

Zv – to spodziewany przyrost miąższości grubizny na 10-lecie (tabela nrVIIIa),

 

U – planowany rozmiar użytkowania brutto (wzór nr 8).

 

Wyliczony prawdopodobny zapas na koniec okresu dla obrębów wynosi:

Obręb Herby                          Vk = 1 719 363 + 444 850 – 378 158 = 1 786 055 m3

Obręb Panki                           Vk = 1 050 877 + 300 800 – 234 427 = 1 117 250 m3

Obręb Kochanowice              Vk =    985 360 + 274 100 – 269 887 =    989 573 m3

 

a dla Nadleśnictwa wynosi:

Nadleśnictwo                         Vk = 3 755 600 + 1 019 750  – 882 472= 3 892 878 m3

 

Zapas na koniec okresu gospodarczego wynosił będzie około 3 892 878 m3 grubizny brutto i nastąpi jego wzrost o 3,65 %. Przyjmując, że nie nastąpią znaczące zmiany w powierzchni leśnej zalesionej w Nadleśnictwie, zasobność dla obrębów wynosić będzie 261 m3 grubizny brutto na 1 ha w obrębie Herby, 214 m3 grubizny brutto na 1 ha w obrębie Panki i 215 m3 grubizny brutto na 1 ha w obrębie Kochanowice. Dla Nadleśnictwa zasobność na koniec okresu wynieść może 233 m3 grubizny brutto na 1 ha i będzie o 8 m3 wyższa niż na początek okresu.

Przewidywany wzrost zasobności na koniec okresu gospodarczego pozwala tworzyć system kształtowania ekosystemów leśnych, gdzie realizowane będą kryteria trwale zrównoważonej gospodarki leśnej odnośnie trwałości i ciągłości. Użytkowanie lasu nie ogranicza się tylko do pozyskania drewna, ale też stosownie do wielofunkcyjnej roli lasów obejmuje korzystanie z różnorodnych funkcji lasu przy zachowaniu zasady trwałości.