Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Sposoby działań ochronnych.

Ogólne dane o ochronie lasu w Nadleśnictwie Herby
 

 

Ze szkodników owadzich największe zagrożenie w ostatnich latach stwarzała osnuja gwiaździsta, jednak obecnie na podstawie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych nie stwierdza się zagrożenia ze strony szkodników liściożernych. Nie stwierdza się również masowego występowania owadów kambio- i ksylofagicznych dzięki utrzymywaniu odpowiedniego stanu higieny lasu oraz wspieraniu pożytecznej fauny owadożernej. W uprawach pewne kłopoty stwarza szeliniak sosnowiec, jednak nie wymaga on zwalczania chemicznego.
 
W drzewostanach założonych na terenach porolnych, występuje zagrożenie ze strony huby korzeniowej i opieńki miodowej.
 
W Nadleśnictwie dość poważne szkody powoduje zwierzyna płowa, którym próbuje się przeciwdziałać regulując pogłowie zwierzyny, zakładając poletka zgryzowe, budując lizawki. Jeśli działania profilaktyczne nie przynoszą odpowiednich efektów grodzi się uprawy oraz smaruje sadzonki repelentami.
 
 
Ochrona przeciwpożarowa
 

 

Nadleśnictwo Herby zakwalifikowano do I kategorii zagrożenia pożarowego. O tak wysokiej kategorii zadecydowała w głównej mierze liczba pożarów lasu. Często uważa się, że ilość ta jest związana z obecnością szlaków komunikacyjnych. Przez lasy nadleśnictwa przebiega m. in. droga krajowa Częstochowa – Lubliniec, w gminie Herby znajduje się węzeł kolejowy. Ogień zaprószony przez kolej stał się przyczyną największego pożaru lasu w ubiegłym dziesięcioleciu, który objął powierzchnię ok. 10 ha. Równie istotne zagrożenie pożarowe stanowi wypalanie traw oraz zaprószenie ognia wynikające z nieostrożności ludzi. Te czynniki są najtrudniejsze do wyeliminowania.

Ocena sprawności systemu obserwacyjnego, alarmowego i interwencyjnego nadleśnictwa przedstawiona w operacie urządzania lasu na lata 2007-2016 pozytywnie ocenia pracę nadleśnictwa, podkreśla dużą szybkość zabezpieczania i gaszenia pożarów, dzięki której przy liczbie 105 pożarów w poprzednim dziesięcioleciu, spłonęło zaledwie 55,27 ha.

Profilaktyka w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmuje działania począwszy od edukacji i rozwieszania plakatów na odpowiednich zabiegach hodowlanych lasu kończąc. Dużym wyzwaniem jest obecnie odpowiednie zaplanowanie odnowienia lasu (tj. m.in. składu gatunkowego i rozmieszczenia przestrzennego sadzonek) na wielkoobszarowych zrębach poklęskowych (trąba powietrzna z 15.08.2008 r.). Na terenach tych należy się liczyć z powstaniem w przyszłości jednowiekowych młodników. Drzewostany w tej fazie rozwoju są silnie zwarte, mają wiele suchych gałęzi, co sprawia, że pożar łatwo się rozprzestrzenia. Zapobiegać temu można np. poprzez podział powierzchniowy odnowień na mniejsze części wielorzędowymi pasami gatunków domieszkowych (liściastych), trudniej płonących ze względu na większą zawartość wody, mniejsze wydzielanie olejków eterycznych (pas p-poż typu D).

Od 22 stycznia nadleśnictwo dysponuje nowym narzędziem do określania stopnia zagrożenia pożarowego. Nowa stacja meteorologiczna z komputerowo zapisywanymi odczytami, służyć ma gromadzeniu danych i prognozowaniu. Dane dostępne są na stronie internetowej www.traxelektronik.pl/pogoda i wraz z danymi z innych nadleśnictw stanowią bogate źródło informacji.

 Bezpośrednia walka z ogniem zaczyna się w dostrzegalniach (wieżach) przeciwpożarowych. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Herby znajdują się dwie wieże, oprócz tego Nadleśnictwo korzysta z wież w Kłobucku, Koszęcinie i Lublińcu. Osoba pełniąca dyżur na dostrzegalni, zauważywszy dym, łączy się drogą radiową z tzw. Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym znajdującym się w biurze Nadleśnictwa Herby i podaje kierunek, na którym dostrzegł oznaki pożaru. Osoba dyżurująca w PAD-zie mając informacje z co najmniej dwóch wież może dokładnie określić położenie pożaru. Zawiadamia o nim jednostki straży pożarnej oraz leśniczego i inne osoby pomocne przy akcji gaśniczej. Nadleśnictwo jest położone w zasięgu jednostek Straży Pożarnej w Częstochowie, Kłobucku i Lublińcu oraz miejsowych OSP. Do wykrywania i gaszenia pożarów służą także śmigłowce stacjonujące w Nadleśnictwie Brynek i samoloty stacjonujące w Nadleśnictwie Rybnik. Nie do przecenienia jest rola Służby Leśnej patrolującej lasy. Pożarzysko podlega zabezpieczeniu, ustala się okoliczności powstania pożaru, szacuje się straty. Każdy pożar nadleśnictwo obowiązane jest zgłosić policji i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

O pożarze w lesie może zaalarmować każdy, dzwoniąc pod numer 998 lub 112

 

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym:

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym 2014 r.

Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym w 2015 r.

 

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby:

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby 2014 r.

Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby w 2015 r.