Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody.

Na terenie Nadleśnictwa położone są 2 obszary Natura 2000

Obszary natura 2000

 
Na terenie Nadleśnictwa położone są 2 obszary Natura 2000:
 
1. „Bagno w Korzonku" – pow. 11,97 ha – cała pow. w granicach Nadleśnictwa Herby w obrębie leśnym Herby w oddz. 240f (część), g (cześć), h, i, 249a (część), b, c, d (część), g (część), h, i (część).
 
 Opis obszaru:
Teren torfowiska "Bagno w Korzonku" znajduje się w głębi borów sosnowych w pobliżu miejscowości Konopiska. Tworzy go mozaika zbiorowisk roślinnych typowych dla torfowiska wysokiego (dominujące), torfowiska przejściowego i z dużo mniejszym udziałem - zbiorowiska szuwarowe. W obrębie powierzchni torfowiska znajdują się 2, stosunkowo duże zbiorniki wodne, o pow. około 0,5 ha, powstałe w wyniku eksploatacji torfu. Do torfowiska przylega różnej szerokości pas boru bagiennego, w większości dobrze wykształconego o różnym stopniu uwilgotnienia podłoża. Bór ma typowy dla tego zbiorowiska skład florystyczny i strukturę. Miejsca mniej wilgotne zajmują płaty z dorodnym, bardzo starym drzewostanem. Dalej od torfowiska teren się wznosi i jest porośnięty przez dobrze wykształcone zbiorowisko subatlantyckiego boru świeżego.
 
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Siedliska zbiorowisk torfowych wysokich i przejściowych, zajmujących łącznie powierzchnię około 60%, a także boru bagiennego, są wykształcone typowo i w większości dobrze zachowane. Płaty boru bagiennego są ważnym elementem naturalnej otuliny torfowiska. Pozostałą część powierzchni torfowiska stanowią zbiorniki wodne, fitocenozy zbiorowisk szuwarowych i boru bagiennego. Płaty poszczególnych zbiorowisk torfowisk słabo wyodrębniają się w roślinności, jedynie wyraźnie zaznaczają się granice pomiędzy brzegami zbiorników wodnych, szuwarów i boru bagiennego.
 
    We florze opisywanego terenu odnotowano licznie rosnące tu gatunki chronione i rzadkie
    dla województwa śląskiego i Polski jak np.: rosiczka okrągłolistna (tysiące okazów), bagno
    zwyczajne, żurawina błotna, borówka bagienna i inne gatunki torfowiskowe. Do bardzo
    cennych walorów przyrodniczych opisywanego terenu należą duże powierzchnie dobrze
    wykształconych i zachowanych zbiorowisk torfowisk wysokich, przejściowych i boru
    bagiennego. Z rzadkich gatunków zwierząt gniazduje tutaj żuraw i brodziec samotny.
 
    Torfowisko jest dobrze izolowane przez rozległe powierzchnie otaczających go borów.   
    Dobry stan zachowania typowych siedlisk zbiorowisk roślinnych, a także gniazdowanie
    żurawi - typowych elementów dla torfowisk wysokich i przejściowych, świadczy
    o trwałości i stabilności układów przyrodniczych w "Bagnie w Korzonku". Ma to duże
    znaczenie dla zachowania tego typu siedlisk i roślinności w województwie śląskim oraz
    w Polsce w sytuacji ich zanikania, zachodzącej degeneracji i istnienia potencjalnych
    zagrożeń.

 

2. „Łęgi w lasach nad Liswartą" – ogólna pow. 234,7 ha, w tym pow. na terenie
     Nadleśnictwa Herby 99,35 ha – w obrębie leśnym Panki w oddz. 170c, d, f, g, 171d, f, g,
     h, i (część), k, 172d, f (część), g (część), h (część), 173f, g (część), h (część), 174k (część),
     184a (część), b, k (część), l, m, n, p (część), r, 187a (część), b (część), c (część), d, f, g, h,
     188a (część), b, c, d, f oraz w obrębie leśnym Kochanowice w oddz. 1a (część), b (część),
     2a, b (część), c (część).
    
Opis obszaru
     "Łęgi w Lasach nad Liswartą" są częścią Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną
     Liswartą". Stanowią one rozległy kompleks leśny, przez którego środek przepływa rzeka
     Liswarta. Jej dolina została w znacznej części wylesiona, jednak siedliska łęgowe
     zachowały się w wielu miejscach kompleksu leśnego, wzdłuż leśnych potoków, wśród
     których znajdują się także cieki o sporych rozmiarach, jak na przykład potok Jeżowski. W
     lasach nad Liswartą utworzone zostały dotychczas trzy rezerwaty przyrody i wszystkie
     chronią najlepiej zachowane w regionie fragmenty siedlisk łęgowych. W rezerwatach
     "Cisy nad Liswartą" i "Cisy w Łebkach" przedmiotem ochrony jest łęg olszowy Fraxino
     Alnetum, a w "Łęgu nad Młynówką" podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetym.
     Łączna powierzchnia tych trzech rezerwatów wynosi 234,6 hektarów. Wszystkie trzy
     rezerwaty stanowią przestrzennie oddzielone części proponowanej ostoi. Część ostoi
     wokół rezerwatu „Łęg nad Młynkówką" znajduje się poza Nadleśnictwem Herby.
 
    
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
 
    Łęg olszowy jest najbardziej rozpowszechnionym typem siedliska łęgowego w Polsce.
    Porasta on zwykle brzegi niewielkich i wolno płynących strumieni śródleśnych.
    Są to najczęściej niewielkie płaty łęgu o wielkości kilku, najwyżej kilkunastu hektarów.
    W przypadku obu rezerwatów płaty łęgu olszowego zajmują powierzchnię ponad 20
    hektarów, a ich wartość istotnie zwiększa fakt występowania tu cisa pospolitego.
 
    Podgórski łęg jesionowy występuje przede wszystkim na pogórzu Sudetów i Karpat.
    W pasie wyżyn południowej Polski jest rzadko spotykanym typem siedliska leśnego,
    i z tego względu, jest szczególnie cennym obiektem.